Zack’s MT

Näckrosens Zatan S52261/2007             PROTOKOLL MENTALTEST 2010-06-12

Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala poängsammanställningen                                               Nyckel Mentaltest fastställd 2010-01-01
Syfte 1 2 3 4 5 S:a
Samarbete/Lek
Föremål / Förare
  2
Visar inget
eller kort-
varigt intresse
för föremålet
 
Leker själv
kommer inte
tillbaka inom
tidsramen
4 poäng
Leker själv
kommer efter
upprepade
uppmaningar
från föraren
6 poäng
Leker själv -
kommer tillbaka
efter enstaka
uppmaning
8 poäng
Kommer tillbaka
utan uppmaning
för fortsatt lek

10 poäng

6
Samarbete/Lek
Föremål/TL
  4
Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet
 
Leker själv, kommer inte tillbaka inom tidsramen
8 poäng
Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren
12 poäng
Leker själv – kommer tillbaka efter enstaka uppmaning
16 poäng
Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek
20 poäng
12
Gripa:
ta tag 5 m.
  3
Griper ej/ nosar på föremålet
 
Griper försiktigt eller nyper i föremålet
6 poäng
Griper direkt men ej med hela munnen alt. griper och tappar
9 poäng
Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning
12 poäng
Griper med hela munnen, hög fart och intensitet
15 poäng
12
ta tag 40 m.
  3
  6 poäng 9 poäng 12 poäng 15 poäng 12
Gripa:
Hålla i 5 m.

  3

 Griper ej Löst bett tappar taget vid upprepade tillfällen
6 poäng
Tuggar eller byter tag upprepade gånger
9 poäng
Tuggar byter vid något tillfälle
12 poäng
Fast bett, håller i samtliga moment Alt. Växlar till bättre bett 1 ggr som sedan bibehålls
15 poäng
9
Hålla i 40 m.
  4
  8 poäng 12 poäng 16 poäng 20 poäng 12
Gripa:
Slita dra 5 m

  2

Håller ej Alt. kliver ur under passivitet, återgår ej Håller men drar inte. Alt. Kliver ur under passivitet och återgår efter ny bjudning
4 poäng
Växlar mellan att hålla och dra emot
6 poäng
Drar emot tills testledaren släpper, kan rycka vid något tillfälle
8 poäng
Rycker och drar emot även under den passiva delen – till testledaren släpper
10 poäng
8
Slita dra 40 m
  2
  4 poäng 6 poäng 8 poäng 10 poäng 10
Förföljande
  2
Startar inte eller når inte in i banan
 
Startar men avbryter
4 poäng
Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända
6 poäng
Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand. Fullföljer
8 poäng
Startar med hög fart. Målinriktad
10 poäng
0
Förföljande:
Gripande
  3
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram Griper inte, nosar på föremålet
6 poäng
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
9 poäng
Griper direkt, släpper
12 poäng
Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
15 poäng
0
Uthållighet
  6
Framme, direkt tillbaka. Alt går ej fram Framme jobbar mindre än 30 sek
12 poäng
Jobbar i 30 sek.
18 poäng
Jobbar i 60 sek.
24 poäng
Jobbar i 90 sek. Hämtas av föraren
30 poäng
12
Social självsäkerhet
  10
Ängslig / socialt osäker/ Går ej att hantera Visar social osäkerhet i flera situationer
20 poäng
Visar social osäkerhet i enstaka situationer
30 poäng
Visar otrivsel / något undvikande i någon situation
40 poäng
Är socialt säker i alla situationer
50 poäng
40
Social nyfikenhet
  8
Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande
16 poäng
Neutral, låter sig klappas
24 poäng
Besvarar när figurant bjuder
32 poäng
Normalt nyfiken när anledning finns
40 poäng
24
Socialt samspel
  8
Svarar ej på lekinviter Svarar svagt på lek & lekinviter – kan avbryta
16 poäng
Svarar snabbt på lek & lekinviter – svår att bryta
24 poäng
Svarar på lek & lekinviter
32 poäng
Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter
40 poäng
0
Handlings-förmåga
  10
Försöker inte lösa problemen Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer
20 poäng
Löser uppgifter i de flesta situationer
30 poäng
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer
40 poäng
Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer
50 poäng
20
Anpassnings-förmåga
  10
Anpassar med låg intensitet i de flesta test-situationer Anpassar med hög intensitet i de flesta test-situationer
20 poäng
Anpassar med låg intensitet i några test-situationer
30 poäng
Anpassar med hög intensitet i några test-situationer
40 poäng
Anpassar intensiteten i test-situationerna (någon mindre, hög eller låg avvikelse kan förekomma)
50 poäng
30
Koncentration
  10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (koan utföra ovidkommande handlingar) Koncentrerad i viss omfattning men med längre avbrott i flera situationer (kan utföra ovidkommande handling)
20 poäng
Oftast koncentrerad med med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer
(1 – 2)
30 poäng
Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer
40 poäng
Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer
50 poäng
20
Avreaktion
  10
Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig Tar lång tid för avreaktion i flera situationer
20 poäng
Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer – alt lång tid i en enstaka situation
30 poäng
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer
40 poäng
Avreagerar snabbt i alla situationer
50 poäng
40
Minnesbilder
  5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden
10 poäng
Visar minnesbilder med enstaka undvikande beteenden
15 poäng
Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden
20 poäng
Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden
25 poäng
25
Rädsla
  4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll
8 poäng
Står emot, pendlar, intesitets-sänkning, undanmanöver
12 poäng
Står emot, undanmanöver eller ngn intensi-tetssänkning
16 poäng
Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla 12
Aggressivitet
  3
Visar kvarstående aggression Visar stor aggression
6 poäng
Visar ingen aggression / Visar kortvariga aggressions-yttringar
9 poäng
Visar liten aggression
12 poäng
Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet
15 poäng
9
Nyfikenhet
  8
Går inte fram Lång tid med hjälp för att gå fram
16 poäng
Går fram med hjälp
24 poäng
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning
32 poäng
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer
40 poäng
24
Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen Aktivitets-höjande reaktioner, kvar på platsen, ingen ängslan Kontroll vid flera skott Ingen reaktion, kontroll första skottet  
        Godkänd   337

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or create a trackback from your own site.

There are no comments yet, be the first to say something


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>